Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Sponsored Ads

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip


Ökfha ksrEmK Ys,amskshla fï jk úg wka;¾cd,h mqrd m%isoaêhg m;aj ;sfnkjd

ta widudkH f,i j¾Okh jQ wef.a ll=,a ksidfjkqhs

jhi wjqreÿ 20 jk wehf.a ll=,a j, È. wÛ,a 45 muK jkjd

th idudfkHhka Ökfha jhi wjqreÿ 7l <ufhl=f.a Wig iudk jk njhs mejfikafka


wehf.a Wi wä 5hs wÛ,a 11 jk w;r mqyqKq .=rejßhla f,iska mdie,l fiajfha ksr;jkjd'

weh fï jk úg Ökh mqrd o m%isoaêhg m;aj we;s w;r fuf,i ll=,a È.= ùug fya;=j wehf.a foudmshkao ta yd iudkj Wiska hqla;ùu nj we;euqka mjikjd

wehf.a PdhdrEm lsysmhla my;ska


Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads