Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Sponsored Ads

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip


´iag%ේ,shdfõ úYd,;u leka.rejd f,i kï ord isá ‘fâõ‘ mroñka ;j;a úYd, leka.refjla lr<shg meñK we;'

Tyq kñka zfrdc¾Z h'

wjqreÿ 9 jhie;s Tyq lsf,da 89la n/;s w;r óg¾ 2 muK Wih'

;udf.a Yla;sh fmkaùug hlv nlÜ fmdä lrk frdc¾ ;udf.a YÍrh fmkaùug leurdjg uqyqK fofkafka ksrEmK Ys,amsfhl= f,ih'

tfukau wNh NQñh ;=< isák .eyeKq leka.rejka o frdc¾ úiska wdrlaId lrkq ,nkjd hehs jd¾;d fõ''

PdhdrEm my;ska krUkakShare on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads