Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Sponsored Ads

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip


ldka;djka yd msßñka ojfia tlsfkldg úreoaO wjia:djkayS§ ,sx.slj tlaùug leue;a;la olajk nj  ,sx.sl l%Svd NdKav iud.ula l< iólaIKhlska fy<s fjhs'

ta wkqj ldka;dj jvd;a leu;a;la olajkafka kskaog hdug l,ska r;sfl<sfhys ksr;ùughs' tfy;a msßñhd jvd;a leu;s fõ,dj WoEikhs'


2300 fofkl= iïnkaOlr.ksñka isÿ l< iólaIKhg wkqj msßñkaf.ka 78] la yd ldka;djkaf.ka 69] lau ojfia fjkia fõ,djkayS§ ,sx.slj tlaùug leue;a; m%ldY lr ;sfí'

msßñka 28] lau leue;a; olajd we;af;a ta i|yd WoEik 6'00 ;a 9'00 ;a w;r ld,hg ;uka jvd;a leu;s njhs' tu ld,hg leue;a; olajk ldka;d msßi 11] la muKs' jeäu ldka;d msßila leue;a; olajkafka rd;%S 11'00 ;a 2'00 ;a w;r ld,hghs'

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads