Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Sponsored Ads

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip


iS; ld,fha ysfuka msfrk uxudj;a ksis f,i msßisÿ lsÍu w;HdjYH lghq;a;la jqjo ihsîßhdfõ úYd,;u k.rh jk Novosibirsk uxudj;a msßisÿ lsÍug tys md,kdêldßh wiu;aj ;sfí'

th tys k.r jeishkag n,j;a mSvdjla f.k ÿkafkah'

md,kdêldßhg ;u úfrdaO;ajh oelaùu msKsi /iajQ ;reK ldka;dfjda msßila ta i|yd wmQre Wmdhla fhdod ;sìKs'


ta ìlska j,ska ieriS ysu Èhùu fya;=fjka c, ;gdl njg m;aù we;s uxudj;a j, l%Svd lsÍuhs'

ùäfhdaj my; oelafõ'


Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads