Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Sponsored Ads

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip


fï jkúg iaudÜ f*daka Wmdx. Ndú;d lrk fndfydafofkla uqyqK mdk .eg¿jla jk blauKska negßh laIh ùug wmQre úi÷ula iageka*¾â úYajúoHd,fha m¾fhaIlhka msßila úiska fidhdf.k ;sfí'

iaudÜ f*daka Wmdx. i|yd Ndú;d  lrk negß ,s;shï j,ska ksIamdokh lrk w;r fuu kj ksIamdokh weÆñkshï j,ska idod we;'


Tjqka mjik wkaoug jvd ,dnodhl iy wdrlaIs; jk fuu  negß‍fhys úfYaI;ajh jkafka th ;;amr 60ka wdfrdamKh lsÍug yels ùuhs'

tfukau th 7500 jrla m%;spl%SlrKh l< yels njo mejfia‍'

flfiafj;;a  fuu ;dlaIKh ;ju;a <ore wjêfha mj;sk njo thska ksIamdokh jk úÿ,s Odß;dj idudkH ,s;shï negßhl fuka wvla muKla jk nj;a jd¾;dfõ'

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads