Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Sponsored Ads

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Gossip lanka news
f,dj úil=reu i¾m j¾.hg wh;a i;l= úiska oIag lsÍu ksid i;shlg jeä ld,hla isys úi{j isák orejl= .ek miq.shod ´iag%ේ,shdfjka jd¾;d jqkd'

gdhsmEka kue;s fï kd. j¾.h tl oIag lsÍul§ ta i;d ksl=;a lrk úfIka mqoa.,hka 100 fokl= ueÍug;a óhka 250000 la ueÍug;a yelshdj we;'


gdhsmEka kd. j¾.h wä 8la muK È.hs'ñ,sóg¾ 12la È. úi o, W!g ;sfnkjd'fï kd.hd úiska oIag lrkq ,nk flfkl= úkdähla ;=, ñh hkjd'jdikdjg fï khdf.a wmQre úfYaI;ajhla ;sfnkjd'ta fuu khd ñksiqka isák m<d;lj;a isàug wlue;s"ñksiqkaf.a iqj| oekkúg Èjf.dia ieÛfjk kd. j¾.hla ùuhs'fuu kd.hka oIag l,úg ,ndfok fnfy;o fuu kd.hkaf.a úfikau idokq ,nkjd'


Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads