Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Sponsored Ads

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Wi wä 9hsÆ" <.gu weúof.k weú;a 

msgilaj, Ôùka ms<sn|j fukau Tjqka ieneúka oel.ekSug fndfyda fofkla oeä l=;=y,fhka miqjkjd' ;ju;a ienE f,iu msgilaj, Ôúfhla mshú weiska oel.ekSug m¾fhaIlhska wiu;a ù ;sfnkjd' kuq;a hï jd¾;dj, i|ykajk mrÈ wNHdjldYfha ießierE ..k.dóka fï ms<sn|j f;dr;=re jd¾;d lr ;sfnkjd'

ta ms<sn|j kj;u jd¾;djla wdkafoda,kd;aulj bÈßm;a lsÍug kdid wdh;kfha bkaðfkarejrfhl= iu;aù ;sfnkjd' Tyq mjikafka wNHdjldYfha m¾fhaIKhl fh§ isáh§ Tyqg msgilaj, Ôúfhla mshú weiska o¾Ykh jQ
njhs'Tyq úkdähhs ;mamr 7la muK o¾Ykh jQ nj;a wä 9la muK Wiska hqla; nj;a Tyq i|yka lr ;sfnkjd' la,d¾la uela,ka jk fudyq iuÛ ;j;a iyhlfhl= fuu wNHdjldY .ufka fh§ we;s w;r Tjqka wi,g fuu msgilaj, Ôúhd meñKs njhs Tyq jeäÿrg;a mjid ;sfnkafka'

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads